פרסומים חשובים נוספים

הודעות המועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

המלצות היחידה לאיכות הסביבה2

המלצות היחידה לאיכות הסביבה2

אושר תקציב המועצה האזורית לב השרון לשנת 2020 כ-231  מיליון ₪

חברי מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרו את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2020 בסך כ- 231 מיליון ₪

זה התקציב הגדול בתולדות לב השרון. הדיון בו אושר התקציב היווה המשך לדיונים קודמים שנערכו בועדת הכספים ובהנהלת המועצה ובישיבות המליאה.

לאחר ישיבה ראשונה בנושא התקציב, בה הוגש לחברים תקציב מאוזן, מונה צוות מצומצם מתוך חברי המליאה שהמשיך יחד עם הנהלת המועצה לבחון אפשרויות לשינויים והתייעלות בסעיפים שונים, על מנת להביא את מדיניות המועצה לידי ביטוי בתקציב בצורה מיטבית ובכך להבטיח המשך עשייה ברוכה למען תושבי לב השרון .

כמו בכל תקציב, גם בתקציב זה וכחלק ממדיניות המועצה, נתח גדול מהתקציב מופנה למערכת החינוך על כל גווניה, במטרה להמשיך ולתת את השירותים הרבים והאיכותיים שמציעה המועצה לילדים במעונות היום ובגני הילדים, לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים ולחניכים במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. עוד מצאה לנכון מליאת המועצה להגדיל את התקציב לצרכי הגיל השלישי וזאת בהתאם לתכנית אב של המועצה בנושא.

עמיר ריטוב:" מועצה אזורית לב השרון היא מועצה יציבה. תקציב 2020 נבנה מתוך מגמה להמשיך ולאפשר את התנהלותה השוטפת והתקינה של המועצה ולתת ככל אפשר מענה לצרכים הרבים בהתחשב ביכולתה הכספית של הרשות. הנהלת המועצה ועובדיה ימשיכו להעניק את השירות האיכותי בכל התחומים לתושבי המועצה ואף יפעלו לשיפורו. אני שמח לבשר כי שנת 2019 הסתיימה באיזון תקציבי. נקטנו במספר צעדים שסייעו ביעילות העבודה ואפשרו המשך מתן שירותים ברמה טובה והולמת לישובי המועצה ותושביה".

לאחר אישור התקציב, הודה ראש המועצה לגזבר המועצה על הכנת התקציב, להנהלת המועצה ולחברי הצוות המצומצם מתוך מליאת המועצה אשר סייעו בדיוקו. עוד הודה ראש המועצה לחברי המליאה על הבעת האמון ותמיכתם באישור התקציב.

 

המלצות היחידה לאיכות הסביבה להתקנת תנורי חימום ביתיים

שימוש בתנורים המוזנים בחומר גושני )עץ(, דלק או גז עלול לגרום לתושבים רבים סבל ממטרדי עשן ופיח,

אשר נפלטים מארובות התנורים.

כתוצאה משימוש מרובה בחימום ע " י תנורים אלו נגרם זיהום סביבתי ניכר ועלולה להיגרם גם פגיעה

בריאותית. "פקודת בריאות העם" ) 1940 ( מגדירה עשן, גז, אדים, פיח, אפר, אבק או כל חומר חלקיקי

הפורח באוויר כמפגע ונותנת לרשות המקומית סמכויות אכיפה בחוקי העזר. תקנות חוק אוויר נקי )זיהום

אויר מחצרים(, מגדירות מהו עשן המהווה זיהום אויר/מפגע ריח.

על מנת למזער את הנזק הסביבתי יש לפעול בעת התקנת תנורי חימום מסוגים אלו על פי הנחיות המשרד

להגנת הסביבה המצורפות למכתב זה ומפרטות את התקנים הרלוונטיים ואת המידות והמרחקים הנדרשים

לארובות:

תקן ישראלי 838 לתנור דלק, גובה ארובה וניצולת שריפה.

תקן ישראלי 1368 לתנורים המוסקים האמצאות חומר מוצק.

תקן ישראלי 158 לתנורי הסקה בגז.

לגבי תנורי הסקה בעץ: יש להקפיד על הכללים הבאים:

תקנות התכנון והבניה )תקנה 32 בתקנות התכנון והבניה להליך רישוי בדרך מקוצרת( קובעות כי התקנת

תנור הסקה מחוייבת בקבלת היתר בניה, לשם כך עליכם לפנות לועדה המקומית לב השרון לתכנון ובניה.

שימו לב בכפוף לאישור הועדה לתכנון ובנייה אנו ממליצים לכם לפעול ולהקפיד על הכללים הנוספים הבאים

למען בריאותינו ואיכות האויר שאנו נושמים:

גובה ברדס )כובע( הארובה המותקנת יהיה לפחות מטר מעל נקודת החיבור של הארובה לגג,

ולפחות 60 ס"מ מעל רום הגג )או המעקה בגג שטוח(. מעבר לתקן, ועל מנת להבטיח כי לא תיגרם

הפרעה וזיהום לבתים סמוכים יש להבטיח כי גובה ברדס הארובה יהיה גבוה בכמטר מעל רום הגגות

הסמוכים במידה והם גבוהים מגובה גג הבית בו מותקנת הארובה.

יש לתחזק את התנור והארובה בכל הנוגע לניקוי פתחי זרימת האוויר לרבות ברדס שצידיו רחבים

באופן קבוע.

חל איסור מוחלט לשריפת חומר לח וחומר שאינו טבעי במאה אחוז )ללא דבקים או ציפויים וכו'(.

המועצה תפעיל את סמכויות האכיפה לרבות הוצאת צווים מנהליים ומתן קנסות לפי הקבוע בחוק בכל מקרה

של זיהום סביבתי, פליטות עשן וכו.