קישור למסמכי תכנית מופקדת - תחנת תדלוק פז נורדיה כביש 4

בנסיה יוסי • 22/1/2018 כניסות

אילן/גון שלום,

אילן צרפת רק את מסמך הוראות התכנית

יש לצרף את הקישור לכל מסמכי התכנית כפי שמוצגים לרבות ובין היתר: תשריט מצב מוצע, נספחי תנועה, נספח בינוי, דו"ח סביבה, זכויות בנייה, קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה וכו',

כמובן שתפקידו של הועד לבחון את מסמכי התכנית ולקבל תשובות מיזמי התכנית ו/או להעביר החומר לגורם מקצועי לקבלת חוות דעת

מצ"ב קישור למסמכי התכנית - כפי שמוצגים במנהל תכנון זמין

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&PL_ID=Ug8KAJ9RokzMqpI9lhh4v6lu5a2ENcf8bXnzb0ZDgo5nGQEnj5v3BvHcCHi5zNZt3IlVjAVlHx0Tqct3%2FeSNXdM9zLasMcqHjJV5VEZxMdQ%3D